Chào mừng các bạn đến với website UBND huyện Tuy Phước
Văn bản chỉ đạo (Quảng cáo)
Lịch Công tác (Quảng cáo)
Giấy mời họp (Quảng cáo)
Tài liệu Hội nghị (Quảng cáo)
Hộp thư điện tử (Quảng cáo)
Văn bản tỉnh, trung ương sao lục (Quảng cáo)

DANH BẠ EMAIL HUYỆN TUY PHƯỚC

  ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 HUYỆN TUY PHƯỚC                                                                                                       Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

 

DANH SÁCH HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

THUỘC UBND HUYỆN TUY PHƯỚC

( Ban hành kèm theo Thông báo số     /TB-UBND ngày    /4/2012 của UBND huyện)

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ Email

I

Văn phòng HĐND & UBND

 

vanphong@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

1

Nguyễn Đình Huệ

Chủ tịch UBND

huend@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

2

Trần Hữu Lộc

Phó Chủ tịch UBND

locth@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

3

Phạm Tích Hiếu

Phó Chủ tịch UBND

hieupt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

4

Huỳnh Đức Trị

Phó Chủ tịch UBND

trihd@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

5

Nguyễn Văn Hùng

Phó Chủ tịch HĐND

hungnv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

6

Nguyễn Tường Huy

Ủy viên TT. HĐND

huynt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

7

Phan Văn Khiêm

Chánh Văn phòng

khiempv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

8

Nguyễn Thanh Tùng

Phó Chánh VP

tungnt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

9

Tô Minh Chánh

Phó Chánh VP

chanhtm@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

10

Lê Huỳnh Minh Chánh

Chuyên viên

chanhlhm@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

11

Chế Thanh Thi

Chuyên viên

thict@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

12

Đào Duy Quốc

Chuyên viên

quocdd@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

13

Nguyễn Thị Thanh Thuỷ

Chuyên viên

thuyntt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

14

Huỳnh Minh Khoa

Chuyên viên

khoahm@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

15

Phạm Diệp Toàn

Chuyên viên

toanpd@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

16

Nguyễn Trần Nhã Khanh

Chuyên viên

khanhntn@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

17

Hồ Hiền Nhi

Chuyên viên

nhihh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

18

Bùi Minh Vinh

Cán bộ

vinhbm@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

19

Trương Thị Thạnh

Cán bộ

thanhtt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

20

Nguyễn Cao Văn

Cán bộ

vannc@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

21

Nguyễn Thị Tín

Cán bộ

tinnt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

22

Huỳnh Thị Thu Hương

Cán bộ

thuhuonght@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

II

Phòng Nội Vụ

 

noivu@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

1

Phạm Thành Nghĩa

Trưởng phòng

nghiapt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

2

Nguyễn Hùng Tân

Phó Trưởng phòng

tannh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

3

Nguyễn Văn Bản

Cán bộ

bannv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

4

Nguyễn Thị Thái

Chuyên viên

thaint@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

5

Nguyên Thị Thu Hiền

Chuyên viên

hienntt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

6

Trần Thị Vĩ

Chuyên viên

vitt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

7

Trần Thị Hiệp Thương

Cán bộ

thuongtth@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

8

Lê Anh Tân

Chuyên viên

tanla@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

III

Phòng Lao Động – TB&XH

 

 

laodongthuongbinhxh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

1

Phạm Sính

Trưởng phòng

sinhp@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

2

Lê Trường Sơn

Phó Trưởng phòng

sonlt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

3

Cao Văn Ba

Cán bộ

bacv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

4

Lê Thái Hồng

Cán bộ

honglt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

5

Huỳnh Thị Bích Liên

Cán bộ

lienhtb@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

6

Nguyễn Văn Qúi

Chuyên viên

quinv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

7

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Chuyên viên

trucntt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

IV

Phòng Tài Chính - Kế Hoạch

 

taichinhkehoach@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

1

Trần Ngọc Chữ

Trưởng phòng

chutn@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

2

Hà Kim Thi

Phó Trưởng phòng

thihk@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

3

Nguyễn Kim Tưởng

Phó Trưởng phòng

tuongnk@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

4

Huỳnh Xuân Cảnh

Chuyên viên

canhhx@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

5

Huỳnh Thị Mỹ

Cán bộ

myht@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

6

Tô Lê Như Thục

Chuyên viên

thuctln@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

7

Vương Hiệp Cường

Chuyên viên

cuongvh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

8

Lê Minh Đạt

Chuyên viên

datlm@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

9

Trần Bích Phượng

Chuyên viên

phuongtb@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

10

Phạm Thị Hạnh Quỳnh

Chuyên viên

quynhpth@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

11

Đoàn Thị Lệ Thu

Chuyên viên

thudtl@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

V

Phòng Nông nghiệp và PTNT

 

nongnghiepptnt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

1

Nguyễn Bay

Trưởng phòng

bayn@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

2

Phạm Quang Ân

Phó Trưởng phòng

anpq@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

3

Nguyễn Hữu Hiền

Chuyên viên

hiennh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

4

Châu Thành Công

Chuyên viên

congct@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

5

Trần Duy Tranh

Chuyên viên

tranhtd@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

6

Nguyễn Văn Tám

Chuyên viên

tamnv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

VI

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

 

kinhtehatang@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

1

Võ Ngọc Cang

Trưởng phòng

cangvn@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

2

Nguyễn Thị Dọng

Phó Trưởng phòng

dongnt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

3

Vũ Tiến Hiệp

Phó Trưởng phòng

hiepvt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

4

Trần Văn Nhựt

Chuyên viên

nhuttv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

5

Trần Thị Thu Yến

Cán bộ

yenttt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

6

Lê Văn Thịnh

Chuyên viên

thinhlv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

7

Nguyễn Ngọc Chung

Chuyên viên

chungnn@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

8

Nguyễn Thị Diễm

Chuyên viên

diemnt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

9

Trần Thái Hòa

Chuyên viên

hoatt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

VII

Thanh tra Nhà Nước

 

thanhtra@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

1

Man Đức Hoà

Chánh Thanh tra

hoamd@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

2

Lê Văn Thịnh

Phó Chánh Thanh tra

vanthinhl@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

3

Nguyễn Văn Minh

Chuyên viên

minhnv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

4

Đặng Thị Hà

Chuyên viên

hadt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

5

Nguyễn Hoàng Hưng

Chuyên viên

hungnh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

Nguyễn Đức Hậu

Chuyên viên

haund@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

VIII

Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

tainguyenmoitruong@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

1

Từ Hải

Trưởng phòng

hait@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

2

Võ Thị Thanh Thuỷ

Chuyên viên

thuyvtt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

3

Võ Ngọc Cường

Chuyên viên

cuongvn@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

4

Huỳnh Thanh Phương

Chuyên viên

phuonght@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

5

Nguyễn Ngọc Giáo

Chuyên viên

giaonn@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

6

Võ Lê Hoài Mơ

Chuyên viên

movlh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

7

Đỗ Thị Thuý Hằng

Chuyên viên

hangdtt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

8

Lưu Tân Kỳ

Chuyên viên

kylt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

IX

Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

giaoducdaotao@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

1

Trần Hữu Tường

Trưởng phòng

tuongth@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

2

Khưu Đại Lợi

Phó Trưởng phòng

loikd@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

3

Võ Đức Hảo

Phó Trưởng phòng

haovd@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

4

Trần Thị Kim Dung

Kế toán

dungttk@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

X

Phòng Tư Pháp

 

tuphap@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

1

Nguyễn Thanh Việt

Trưởng phòng

vietnt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

2

Nguyễn Đức Dũng

Phó Trưởng phòng

dungnd@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

3

Huỳnh Thị Thùy Hương

Chuyên viên

huonghtt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

4

Lê Văn Tươi

Chuyên viên

tuoilv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

XI

Phòng Y tế

 

yte@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

1

Cao Hoàng Mộng Tiên

Trưởng phòng

tienchm@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

2

Nguyễn Thị Ngọc Kiều

Chuyên viên

kieuntn@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

3

Đặng Minh Khoa

Chuyên viên

khoadm@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

XII

Phòng Văn hóa và Thông tin

 

vanhoathongtin@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

1

Võ Tuấn Khanh

Trưởng phòng

khanhvt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

2

Trần Văn Tài

Phó Trưởng phòng

taitv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

3

Đặng Hiếu Hân

Chuyên viên

handh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

4

Huỳnh Thanh Trang

Chuyên viên

tranght@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

5

Phạm Thị Cẩm Hương

Chuyên viên

huongptc@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

6

Nguyễn Văn Hà

Chuyên viên

hanv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

XIII

Trung tâm Phát triển quỹ đất

 

ttphattrienquydat@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

1

 Nguyễn Văn Thái

Giám đốc

thainv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

2

Nguyễn Anh Toàn

Chuyên viên

toanna@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

3

 Diệp Văn Dũng

Chuyên viên

dungdv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

4

 Phạm Đình Nghĩa

Chuyên viên

nghiapd@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

5

Nguyễn Đức Hòa

Chuyên viên

hoand@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

6

Nguyễn Minh Dưỡng

Chuyên viên

duongnm@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

7

Trần Thị Tố Nguyệt

Chuyên viên

nguyetttt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

8

Nguyễn Thị Đức Bình

Chuyên viên

binhntd@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

9

Lê Thị Hà Giang

Chuyên viên

gianglth@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

XIV

Ban quản lý các cụm công nghiệp dịch vụ

 

bqlcumcongnghiep@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

1

Nguyễn Thị Tú Mai

Chuyên viên

maintt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

2

Nguyễn Đình Hồng Thoại

Chuyên viên

thoaindh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

3

Nguyễn Trung Chính

Chuyên viên

chinhnt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

4

Trần Thư Tú

Chuyên viên

tutt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

5

Hồ Thị Lệ Hoa

Chuyên viên

hoahtl@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

XV

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

 

vpdkquyensudungdat@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

1

Nguyễn Thị Bích Phượng

Giám đốc

phuongntb@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

2

Lê Văn Quang

Phó Giám đốc

quanglv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

3

Từ Thị Mai Hương

Chuyên viên

huongttm@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

4

Trần Văn Bình

Chuyên viên

binhtv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

5

Huỳnh Thị Tân Thiết

Chuyên viên

thiethtt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

6

Đoàn Thanh Tú

Chuyên viên

tudt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

7

Trương Thị Thanh Trà

Chuyên viên

trattt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

8

Vương Thị Bảo Nhi

Chuyên viên

nhivtb@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

XVI

Đài Truyền thanh

 

daitruyenthanh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

1

Ngô Hồng Sơn

Phó Trưởng đài

sonnh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

2

Nguyễn Văn Thân

Phó Trưởng đài

thannv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

3

Tô Thanh Nghiêm

Cán bộ

nghiemtt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

4

Nguyễn Tấn Hùng

Cán bộ

hungnt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

5

Nguyễn Thanh Tuấn

Cán bộ

tuannt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

6

Lê Thị Lệ Hiền

Chuyên viên

hienltl@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

7

Nguyễn Xuân Vinh

Chuyên viên

vinhnx@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

8

Từ Văn Tâm

Chuyên viên

tamtv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

9

Đặng Văn Thạch

Chuyên viên

thachdv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

XVII

Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao

 

trungtamvhtttt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

1

Huỳnh Văn Hạnh

Giám đốc

hanhhv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

2

Nguyễn Đình Phúc

Chuyên viên

phucnd@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

3

Nguyễn Ngọc Hoàng

Cán bộ

hoangnn@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

4

Đinh Thị Hoa

Cán bộ

hoadt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

5

Lê Thị Hồng Ngọc

Chuyên viên

ngoclth@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

6

Bùi Văn Thái

Cán bộ

thaibv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

7

Mai Tấn Thọ

Chuyên viên

thomt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

8

Phạm Thị Lệ Nhiên

Chuyên viên

nhienptl@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

XVIII

Hội Chữ thập đỏ

 

hoichuthapdo@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

1

Nguyễn Văn Thính

Chủ tịch

thinhnv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

2

 Nguyễn Thanh Vân

Phó Chủ tịch

vannt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

3

 Nguyễn Văn Hùng

Cán bộ

vanhung@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

4

Võ Thị Hồng Huệ

Chuyên viên

huevth@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

XIX

Trạm Khuyến nông

 

tramkhuyennong@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

1

Trịnh Văn Cư

Trưởng Trạm

cutv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

2

Võ Trùng Dương

Chuyên viên

duongvt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

3

Nguyễn Văn Độ

Chuyên viên

donv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

4

Trần Duy Thảo

Cán bộ

thaotd@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

5

Tô Thị Thanh Thư

Chuyên viên

thuttt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

XX

Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng

 

bqlduandautuxaydung@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

1

Phạm Tích Đức

Giám đốc

ducpt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

2

Huỳnh Minh Chấn

Phó Giám đốc

chanhm@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

3

Huỳnh Đức Nam

Chuyên viên

namhd@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

4

Hoàng Văn Tuyên

Chuyên viên

tuyenhv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

5

Phạm Thị Cẩm Hoa

Chuyên viên

hoaptc@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

XXI

Ban quản lý khai thác cung cấp nước sạch

 

bqlnuocsach@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

1

Nguyễn Ngọc Thanh

Trưởng ban

thanhnn@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

2

Nguyễn Kim Phụng

Phó Trưởng ban

phungnk@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

 

 
   


     Thông báo

Ban Biên tập rất mong sự cộng tác của các Cộng tác viên. Các tin, bài viết gửi về theo địa chỉ: vanphong @tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

     Ảnh hoạt động
     Thống kê người dùng
  Đang online:               4
  Số lượt truy cập: 1377408
Ca khúc Tuy Phước
Văn bản Trung ương sao lục
Công báo Binh Định
Văn phòng điện tử
CSDL quốc gia về thủ tục hành chính
Báo bình định
Báo thanh niên
Báo tuổi trẻ
Đài phát thanh truyền hình Bình Định
Giới thiệu đề án 30
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND HUYỆN TUY PHƯỚC
Địa chỉ: 290 Nguyễn Huệ, Thị trấn Tuy Phước, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định - Điện thoại: 0563.633366 Fax: 0563.633366 - Email: vanphong@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Phan Văn Khiêm - Chánh Văn phòng.
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)