Trang thông tin điện tử UBND huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
Chào mừng các bạn đến với website UBND huyện Tuy Phước
Văn bản chỉ đạo (Quảng cáo)
Lịch Công tác (Quảng cáo)
Giấy mời họp (Quảng cáo)
Tài liệu Hội nghị (Quảng cáo)
Hộp thư điện tử (Quảng cáo)
Văn phòng điện tử (Quảng cáo)

 

Công văn số 188/UBND-VP ngày 11/03/2018 về việc báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính định kỳ

Quyết định số 527QĐ-UBND ngày 05/03/2018 về việc ban hành Kế hoạch đưa người lao động trên địa bàn huyện đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài năm 2018

Công văn số 148/UBND-VX ngày 26/02/2018 về việc tăng cường sử dụng Công báo điện tử

Công văn số 115/UBND-TNMT ngày 05/02/2018 về việc tham gia góp ý dự thảo trình tự giải quyết thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai theo cơ chế một cửa liên thông

Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 29/01/2018 về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn huyện

Quyết định số 4404/QĐ-UBND ngày 23/11/2017 về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh dưới hình thức “Bản sao y bản chính” theo Quyết định của Tổng Thanh tra Chính phủ

Công văn số 25/UBND-TTr ngày 10/01/2018 về việc công khai bộ thủ tục hành chính mới thuộc lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng

Báo cáo số 01/BC-UBND ngày 08/01/2018 về báo cáo Kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND huyện Tuy Phước ban hành từ ngày 01/01/2017 đến 31/12/2017

Báo cáo số 04/BC-UBND ngày 10/01/2018 về báo cáo Kết quả tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2017

Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 08/01/2018 về ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính (điều chỉnh, bổ sung) năm 2018

Quyết định số 516/QĐ-UBND ngày 02/03/2018 về việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Phòng Tư pháp về Văn phòng HĐND và UBND huyện

Công văn số 165/UBND-NV ngày 02/03/2018 về việc điều chỉnh nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của UBND cấp xã

Kế hoạch số 01/KH-HĐĐG ngày 01/03/2018 về Kiểm tra, đánh giá Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tuy Phước

Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 về Thành lập Hội đồng thẩm định Chỉ số cải cách hành chính năm 2017

Quyết định số 6394/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về ban hành Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện ban hành từ ngày 01/01/2017 đến 31/12/2017

Công văn số 1399/UBND-TP ngày 27/12/2017 về việc xây dựng kế hoạch ban hành văn bản quy phạm pháp luật và một số văn bản khác năm 2018

Quyết định số 6393/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 về ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2018

Công văn số 1382/UBND-NV ngày 21/12/2017 về việc chấn chỉnh, khắc phục một số tồn tại, hạn chế sau kiểm tra công tác cải cải hành chính năm 2017

Công văn số 846/UBND-TC ngày 09/8/2017 về việc thực hiện công tác quản lý phí, lệ phí của các phòng, ban, cơ quan thuộc huyện.

Công văn số 695/UBND-NV ngày 27/6/2017 về việc đăng ký mở rộng số lượng thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận "Một cửa" cấp huyện.

Quyết định số 2551/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 về việc ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước huyện Tuy Phước.

Công văn số 440/UBND-NV ngày 08/5/2017 về thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công ích.

Quyết định số 1911/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 về ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017.

Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 về ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017.

Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 về ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn huyện.

Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 về ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và một số văn bản khác của HĐND và UBND huyện năm 2017.

Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 về ban hành Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND huyện ban hành từ ngày 01/01/2016 đến  ngày 31/12/2016.

Công văn số 1261/UBND-NV ngày 27/12/2016 về triển khai thực hiện thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc lĩnh vực nội vụ.

Quyết định ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017

Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017

Quyết định số 1433/QĐ-UBND ngày 07/04/2017, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung, chỉ tiêu của Quyết định số 3539/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND huyện ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XXI của Đảng bộ huyện về cải cách hành chính trọng tâm là cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020

Thông báo số 65/TB-UBND ngày 13/03/2017, ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Đình Thuận- Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp xử lý một số tồn tại, bất cập trong việc thực hiện các thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện năm 2016

Quyết định số 5693/QĐ-UBND ngày 26/12/2016, ban hành kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2016 và thẩm định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tuy Phước

Chỉ thị tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu về cải cách hành chính và thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Tuy Phước

Thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Trần Hữu Tường- Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện tại cuộc họp xử lý các tồn tại, bất cập trong việc thực hiện các thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 04-CTr/HU ngày 19/7/2016 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội XXI của Đảng bộ huyện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách hành chính, giai đoạn 2016-2020

Triển khai Quyết định số 2454/QĐ-UBND ngày 13/7/2016 của UBND

Tổ chức Hội thảo "Về giải pháp triển khai mô hình Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại UBND cấp huyện"

Hoàn chỉnh các quy trình thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện

     Thông báo

1. Thông báo: Về việc Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Tình hình đầu tư và quản lý, khai thác, sử dụng hệ thống nước sạch trên địa bàn huyện”

2. Thông báo: Danh mục Văn bản của Chính phủ, Bộ ngành Trung ương nhận từ ngày 14/05/2018 đến ngày 18/05/2018

3. Thông báo: Danh mục Văn bản của Chính phủ, Bộ ngành Trung ương nhận từ ngày 07/05/2018 đến ngày 11/05/2018

4. Thông báo: Về việc sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ của UBND huyện Tuy Phước

5. Thông báo: Về việc phê duyệt Kế hoạch quy hoạch sử dụng đất huyện Tuy Phước đến năm 2020 lồng ghép với các yêu cầu bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu

6. Thông báo: Về việc triệu tập học viên tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý, khai thác và kinh doanh chợ thuộc xã xây dựng nông thôn mới năm 2018

7. Thông báo: Về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề: "Công tác khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế tại Trung tâm y tế huyện và các Trạm y tế xã, thị trấn "

8. Thông báo Mời chào hàng cạnh tranh

9. Thông báo: Mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Bình Định (tải tại đây)

10. Thông báo: Lịch trình tàu chạy qua địa bàn tỉnh Bình Định (tải tại đây)

     Ảnh hoạt động
     Lịch
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
     Thống kê người dùng
  Đang online:               251
  Số lượt truy cập: 5897413
    Video
Tra cứu Thủ tục hành chính
Lấy ý kiến dự thảo về Bộ luật hình sự sửa đổi
Kết quả giải quyết KNTC
Văn bản Trung ương sao lục
Công báo Binh Định
Văn bản tỉnh, trung ương sao lục
Đánh giá hài lòng
Website Huyen uy
Ca khúc Tuy Phước
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Đài phát thanh truyền hình Bình Định
Trang thông tin chương trình \\
Cải cách hành chính
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND HUYỆN TUY PHƯỚC
Địa chỉ: 290 Nguyễn Huệ, Thị trấn Tuy Phước, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định - Điện thoại: 02563.633366 Fax: 02563.633366 - Email: vanphong@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Đào Duy Quốc - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)