Trang thông tin điện tử UBND huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định
Chào mừng các bạn đến với website UBND huyện Tuy Phước
Văn bản chỉ đạo (Quảng cáo)
Lịch Công tác (Quảng cáo)
Giấy mời họp (Quảng cáo)
Tài liệu Hội nghị (Quảng cáo)
Hộp thư điện tử (Quảng cáo)
Văn phòng điện tử (Quảng cáo)
Từ ngày 13/5 đến ngày 30/5/2017, UBND huyện Tuy Phước đã ban hành một số văn bản chỉ đạo nổi bật, cụ thể như sau:

1. Văn bản số 475/UBND-TP ngày 16/5/2017, về việc nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn huyện

Qua đó, Chủ tịch UBND huyện đề nghị UBMTTQVN huyện và tổ chức thành viên; Thủ trưởng các phòng, ban, ngành của huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức của các cơ quan, đơn vị và địa phương về vị trí, vai trò của Tủ sách pháp luật trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện dân chủ ở cơ sở, có hình thức biện pháp phù hợp để thông tin, giới thiệu sách, tài liệu mới của Tủ sách pháp luật, chú trọng các sách, tài liệu có nội dung thiết thực liên quan trực tiếp đến thực thi công vụ của cán bộ, công chức và nhu cầu tiếp cận thông tin, tìm hiểu pháp luật của Nhân dân. Khuyến khích, huy động, tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân đóng góp kinh phí và các hỗ trợ khác để xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Văn bản số 464/UBND-NN ngày 16/5/2017, về việc tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức và kiểm tra các hoạt động phát tán, nuôi trồng các loại ngoại lai xâm hại

Qua đó, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Trưởng phòng NN&PTNT huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phối hợp với các ngành liên quan tiến hành thống kê, điều tra tình hình gây hại của các loài sinh vật ngoại lai trên địa bàn huyện để có biện pháp duyệt trừ; kiểm soát các cơ sở gây nuôi, tăng cường giám sát việc nuôi, phát triển loài ngoại lai, đánh giá hiệu lực của một số loại thuốc BVTV đối với ốcbươu vàng tại các địa phương; đồng thời tăng cường công tác tậphuấn để nông dân nắm bắtkỹ thuật phòng trừ sinh vật ngoại lai hiện có… tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của bà con về tác hại của các loài sinh vật ngoại lai đối với môi trường và đa dạng sinh học; tổ chức các đợt ra quân tiêu diệt cây mai dương, ốc bươu vàng…

3. Văn bản số 490/UBND-TC ngày 18/5/2017, về việc cho chủ trương lắp đặt thêm 02 đường ống cấp nước từ các giếng thô đến trạm xử lý thuộc Nhà máy nước Phước Thuận

Qua đó, Chủ tịch UBND huyện cho phép Ban Quản lý nước sạch và Vệ sinh môitrường huyện lắp đặt thêm 02đường ống cấp nướctừ các giếng nước thô đến trạm xử lý nước thải thuộc Nhà máy nước Phước Thuận, với quymô: Lắp đặt 02 đường ống, đườngkính D 114mm và D 90mm, chiều dài 536m,đểđảm bảo cung cấp nước sạch phục vụ nhân dân xãPhước Thuận trong mùa khô.

4. Văn bản số 502/UBND-GT ngày 19/5/2017, về việc phối hợp thực hiện Kế hoạch giải tỏa vi phạm hành lang ATGT đường sắt

Qua đó, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo Chủ tịch UBND xã Phước Lộctích cực phối hợp với Công ty cổ phần đường sắt Nghĩa Bình thực hiện phát quang cây cối giải tỏa tầm nhìn tại Km 1091 + 450 (trên tuyến đường bộ từQL 1A đi mỏ đá Thuận Đứctrên địa bàn thôn Đại Tín, xã Phước Lộc); ký kết phối họp giữa địa phương và Công ty Cổphần đường sắt Nghĩa Bình nhằm tăng cườngquản lý, ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếmhành lang ATGT đường sắt.

Đồng thời, Chủ tịch UBND huyệncũng giao Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện theo dõi, đôn đốc và báo cáo tình hình cho Chủ tịch UBND huyện.

5. Văn bản số 499/UBND-TNMT ngày 19/5/2017, về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2017 (ngày 05/6)

Qua đó, Chủ tịch UBND huyệnchỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các ngành chức năng, các doanh nghiệp tùy theo công tác, ngành nghề, nhiệm vụ, tổ chức tuyên truyền, phổ biếnđến cán bộ,công nhân,viên chức, lao độngvà cộng đồng dân cư về ngày môi trường thếgiới và các hoạt động “Tháng hành động về môi trường”nhằm phát động sâu rộng đến các tầng lớp trong xã hội, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường...; tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường phù hợp với tình hìnhcủa tổ chức, đơn vị…; chấn chỉnh và xử lý nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm Luật Bảo vệ môi trường.

Đồng thời, Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị các Hội, đoàn thể của huyện chỉ đạo các Hội, đoàn thể xã, thị trấn phối hợp với UBND các xã,thị trấn tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày Môi trường thế giới” theo các nội dung nêu trên.

6. Văn bản số 510/UBND-XD ngày 22/5/2017, về việcthực hiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn huyện

Qua đó, Chủ tịch UBND huyệnyêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và phòng, ban có liên quan của huyện triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; thực hiện một số nội dung trong việc kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn huyện.

Đồng thời Chủ tịch UBND huyệncũng giao Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện theo dõi, đôn đốc Thủ trưởng các đơn vị có liên quanvàChủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện cho Chủ tịch UBND huyện để theo dõi, chỉ đạo xử lý.

7. Thực hiện Công văn số 308/STTTT-BCVT ngày 08/5/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định về việc đề nghị đăng ký danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước ban hành Văn bản số 514/UBND-NC ngày 23/5/2017, về việc đăng ký tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Qua đó, Chủ tịch UBND huyệnyêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn huyện chỉ đạo rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị mình và gửi về UBND huyện. Đồng thời, giao Phòng Văn hóa và Thông tin huyện có trách nhiệm giúp UBND huyện tổng hợp các danh mục thủ tục hành chính do các phòng ban, chuyên môn đề xuất để xem xét, đăng ký danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích để tổng hợp gửi Sở Thông tin và Truyền thông theo quy định.

8. Để triển khai đúng Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh vào năm 2018; Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước ban hành Văn bản số 532/UBND-KTHT ngày 30/05/2017, về việc triển khai Kế hoạch xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ năm 2018

Qua đó, Chủ tịch UBND huyệnchỉ đạo UBND các xã, thị trấn căn cứ Nghị định số 123/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ triển khai thực hiện rà soát, hướng dẫn các cá nhân đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 5 quy định tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”; tại Điều 6 quy định tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” và Khoản 1, Điều 11 quy định về hồ sơ đề nghị xét tặng của cá nhân, lập hồ sơ đề nghị xét tặng gửi về Sở Công Thương trước ngày 01/9/2017 để Sở Công Thương tổng hơp, trình Hội đồng cấp tỉnh xét tặng và gửi hồ sơ về Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ trước ngày 01/12/2017.


Diệp Toàn  (Cập nhật ngày 02-06-2017)    Các tin liên quan:
  Một số văn bản chỉ đạo nổi bật của UBND huyện từ ngày 20/4 đến ngày 12/5/2017 (15-05-2017)
  Một số văn bản chỉ đạo nổi bật của UBND huyện từ ngày 14/4 đến ngày 19/4/2017 (21-04-2017)
  Một số văn bản chỉ đạo nổi bật của UBND huyện từ ngày 30/03 đến ngày 07/4/2017 (17-04-2017)
  Một số văn bản chỉ đạo nổi bật của UBND huyện từ ngày 09/03 đến ngày 28/3/2017 (29-03-2017)
  Một số văn bản chỉ đạo nổi bật của UBND huyện từ ngày 27/02 đến ngày 03/3/2017 (10-03-2017)
     Thông báo

* Thông báo về Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

* Thông báo: V/v tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề: "Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế"

* Thông báo về Quyết định thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện”

* Báo cáo tổng hợp kết quả xử lý, giải quyết trả lời phản ánh, ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XI

* Thông báo: V/v tiếp xúc cử tri, sinh hoạt Tổ đại biểu HĐND huyện trước kỳ họp thứ 7 HĐND huyện, khóa XI

* Thông báo: Nội dung, thời gian kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (bổ sung)

* Thông báo về Quyết định thành lập Đoàn giám sát HĐND

* Danh sách bảo lưu, ghi nhận thành tích "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa", "Đơn vị đạt chuẩn văn hóa", "Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" năm 2017

1. Thông báo: Danh mục văn bản của Chính phủ, Bộ ngành Trung ương nhận từ ngày 29/10/2018 đến ngày 02/11/2018

2. Thông báo: Danh mục văn bản của Chính phủ, Bộ ngành Trung ương nhận từ ngày 22/10/2018 đến ngày 26/10/2018

3. Thông báo: Danh mục văn bản Chính phủ, Bộ ngành trung ương nhận từ ngày 15/10/2018 đến ngày 19/10/2018

4. Thông báo: Danh mục Văn bản của Chính phủ, Bộ ngành Trung ương nhận từ ngày 01/10/2018 đến ngày 05/10/2018

5. Thông báo: Về việc phê duyệt Kế hoạch quy hoạch sử dụng đất huyện Tuy Phước đến năm 2020 lồng ghép với các yêu cầu bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu

6. Thông báo: Mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Bình Định (tải tại đây)

7. Thông báo: Lịch trình tàu chạy qua địa bàn tỉnh Bình Định (tải tại đây)

     Ảnh hoạt động
     Lịch
     Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
     Thống kê người dùng
  Đang online:               26
  Số lượt truy cập: 6546789
    Video
Tra cứu Thủ tục hành chính
Lấy ý kiến dự thảo về Bộ luật hình sự sửa đổi
Kết quả giải quyết KNTC
Văn bản Trung ương sao lục
Công báo Binh Định
Văn bản tỉnh, trung ương sao lục
Đánh giá hài lòng
Khoa học- Công nghệ
Ca khúc Tuy Phước
Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời
Đài phát thanh truyền hình Bình Định
Trang thông tin chương trình \\
Cải cách hành chính
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ UBND HUYỆN TUY PHƯỚC
Địa chỉ: 290 Nguyễn Huệ, Thị trấn Tuy Phước, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định - Điện thoại: 02563.633366 Fax: 02563.633366 - Email: vanphong@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Đào Duy Quốc - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện
Phát triển bởi Trung tâm Ứng dụng CNTT - Viễn thông Bình Định (ITA)