Chào mừng các bạn đến với website UBND huyện Tuy Phước
Văn bản chỉ đạo (Quảng cáo)
Lịch Công tác (Quảng cáo)
Giấy mời họp (Quảng cáo)
Tài liệu Hội nghị (Quảng cáo)
Hộp thư điện tử (Quảng cáo)
Văn phòng điện tử (Quảng cáo)
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Danh mục
Lĩnh vực:
Từ khóa:
Tổng số thủ tục hành chính tìm thấy: 136
STT
Tên Thủ tục hành chính
Danh mục
Thuộc lĩnh vực
Tải file
1
Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Cấp Huyện
Văn hóa thông tin
2
Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Cấp Huyện
Văn hóa thông tin
3
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Cấp Huyện
Văn hóa thông tin
4
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Cấp Huyện
Văn hóa thông tin
5
Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản
Cấp Huyện
Văn hóa thông tin
6
Cấp phép kinh doanh karaoke đối với hộ cá thể
Cấp Huyện
Văn hóa thông tin
7
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
Cấp Huyện
Văn hóa thông tin
8
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
Cấp Huyện
Văn hóa thông tin
9
Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
Cấp Huyện
Văn hóa thông tin
10
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình
Cấp Huyện
Văn hóa thông tin
11
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình
Cấp Huyện
Văn hóa thông tin
12
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình
Cấp Huyện
Văn hóa thông tin
13
Thủ tục đăng ký kinh doanh hợp tác xã
Cấp Huyện
Đăng ký kinh doanh
14
Thủ tục đăng ký kinh doanh hợp tác xã chia tách
Cấp Huyện
Đăng ký kinh doanh
15
Thủ tục đăng ký kinh doanh hợp tác xã thay đổi người đại diện theo pháp luật, danh sách quản trị, Ban kiểm soát HTX
Cấp Huyện
Đăng ký kinh doanh
16
Thủ tục đăng ký kinh doanh hợp tác xã sáp nhập, hợp nhất
Cấp Huyện
Đăng ký kinh doanh
17
Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã bị hỏng
Cấp Huyện
Đăng ký kinh doanh
18
Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cá thể bị hỏng
Cấp Huyện
Đăng ký kinh doanh
19
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể
Cấp Huyện
Đăng ký kinh doanh
20
Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể
Cấp Huyện
Đăng ký kinh doanh