Danh bạ, email

HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC UBND HUYỆN TUY PHƯỚC

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Email
I Văn phòng HĐND & UBND   vanphong@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Huỳnh Nam Chủ tịch UBND namh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Nguyễn Ngọc Xuân Phó Chủ tịch TT. UBND xuannn@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
3 Nguyễn Hùng Tân Phó Chủ tịch UBND tannh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
4 Cao Hoàng Mộng Tiên Phó Chủ tịch HĐND tienchm@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
5 Tô Minh Chánh Chánh Văn phòng chanhtm@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
6 Vương Hiệp Cường Phó Chánh Văn phòng cuongvh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
7 Võ Ngọc Cường Phó Chánh Văn phòng cuongvn@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
8 Lê Thị Thanh Sương Chuyên viên suongltt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
9 Nguyễn Đức Tài Chuyên viên taind@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
10 Võ Đăng Khoa Chuyên viên khoavd@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
11 Trần Trọng Thiện Chuyên viên thientt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
12 Dương Thị Mỹ Thuận Chuyên viên thuandtm@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
13 Nguyễn Kim Phát Chuyên viên phatnk@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
14 Nguyễn Trần Thị Nhã Khanh Chuyên viên khanhnttn@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
II Phòng Nội Vụ   noivu@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Đoàn Tấn Hiến Trưởng phòng hiendt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Nguyễn Xuân Cảnh P.Trưởng phòng canhnx@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
3 Nguyễn Thị Thu Hiền P.Trưởng phòng hiennt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
4 Nguyễn Thị Thái Chuyên viên thaint@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
5 Phạm Thị Cẩm Giang Chuyên viên giangptc@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
6 Trần Thị Vĩ Chuyên viên vitt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
7 Trần Thị Hiệp Thương Cán bộ thuongtth@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
8 Lê Anh Tân Chuyên viên tanla@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
III Phòng Lao Động - Thương Binh & Xã Hội   laodongthuongbinhxh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Nguyễn Văn Dũng Trưởng phòng dungnv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Nguyễn Văn Quí Phó Trưởng phòng quinv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
3 Nguyễn Hữu Lộc Chuyên viên locnh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
4   Chuyên viên  
5 Nguyễn Thị Thanh Trúc Chuyên viên trucntt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
IV Phòng Tài Chính - Kế Hoạch   taichinhkehoach@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Hà Kim Thi Trưởng phòng thihk@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2   Phó Trưởng phòng  
3 Huỳnh Xuân Cảnh Chuyên viên canhhx@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
4 Huỳnh Thị Mỹ Cán bộ myht@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
5 Lê Thị Hải Chuyên viên hailt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
6 Phạm Thị Hạnh Quỳnh Chuyên viên quynhpth@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
7 Đoàn Thị Lệ Thu Chuyên viên thudtl@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
V Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn   nongnghiepptnt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Phan Văn Khiêm Trưởng phòng khiempv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Phạm Quang Ân Phó Trưởng phòng anpq@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
3 Cao Văn Trung Phó Trưởng phòng trungcv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
4 Nguyễn Thị Bích Tuyền Chuyên viên tuyenntb@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
5 Trần Duy Tranh Chuyên viên tranhtd@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
6 Nguyễn Văn Tám Chuyên viên tamnv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
VI Phòng Kinh tế và Hạ tầng   kinhtehatang@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Trần Văn Nhựt Trưởng phòng  nhuttv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Nguyễn Trung Chính Phó Trưởng phòng chinhnt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Phạm Lê Tích Hòa Chuyên viên hoaplt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
3 Lê Văn Thịnh Chuyên viên thinhlv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
4 Nguyễn Thị Minh Thư Chuyên viên thuntm@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
5 Lê Hữu Hoàng Dự Chuyên viên dulhh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
VII Thanh Tra Nhà Nước   thanhtra@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Lê Văn Thịnh Chánh thanh tra vanthinhl@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Nguyễn Hoàng Hưng Phó Chánh thanh tra hungnh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
3 Nguyễn Văn Minh Chuyên viên minhnv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
4 Nguyễn Đức Hậu Chuyên viên haund@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
5 Lê Minh Tự Chuyên viên tulm@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
VIII Phòng Tài nguyên và Môi trường   tainguyenmoitruong@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Nguyễn Thị Bích Phượng Trưởng phòng phuongntb@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Chế Thanh Thi Phó Trưởng phòng thict@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
3 Nguyễn Ngọc Giáo Phó Trưởng phòng giaonn@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
4 Huỳnh Thanh Phương Chuyên viên phuonght@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
5 Võ Lê Hoài Mơ Chuyên viên movlh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
6 Đỗ Thị Thuý Hằng Chuyên viên hangdtt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
7 Lưu Tân Kỳ Chuyên viên kylt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
IX Phòng Giáo dục và Đào tạo   giaoducdaotao@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Hoàng Ngọc Tố Nương Trưởng phòng nuonghnt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Trần Thiện Tài Phó Trưởng phòng taitt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
3 Phạm Xuân Thuận Chuyên viên thuanpx@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
4 Trần Thị Kim Dung Kế toán dungttk@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
X Phòng Tư Pháp   tuphap@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Nguyễn Đức Dũng Trưởng phòng dungnd@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Võ Tuấn Khanh Phó Trưởng phòng khanhvt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
3 Lê Hữu Quốc Hiển Chuyên viên hienlhq@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
4 Lê Văn Tươi Chuyên viên tuoilv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
XI Phòng Y tế   yte@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Hồ Thị Thu Hường Trưởng phòng huonghtt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Hồ Trần Nhật Dương Chuyên viên duonghtn@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
XII Phòng Văn hóa và Thông tin   vanhoathongtin@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Huỳnh Thanh Trang Trưởng phòng tranght@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2      
3 Huỳnh Nam Việt Chuyên viên viethn@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
4 Phạm Thị Cẩm Hương Chuyên viên huongptc@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
XIII Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ   bqldadtxdptqd@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Huỳnh Minh Chấn Giám đốc chanhm@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Nguyễn Đình Hồng Thoại Phó Giám đốc thoaindh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
3  Nguyễn Văn Thái Phó Giám đốc thainv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
4 Lê Huỳnh Minh Chánh Phó Giám đốc chanhlhm@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
5 Nguyễn Anh Toàn Chuyên viên toanna@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
6  Diệp Văn Dũng Chuyên viên dungdv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
7 Nguyễn Thị Tú Mai Chuyên viên maintt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
8 Trương Thị Ngọc Giàu Chuyên viên giauttn@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
XIV Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất   vpdkquyensudungdat@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Lê Văn Quang Giám đốc quanglv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Trần Văn Bình Phó Giám đốc binhtv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
3 Từ Thị Mai Hương Chuyên viên huongttm@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
4 Nguyễn Thị Anh Đài Chuyên viên dainta@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
5 Huỳnh Thị Tân Thiết Chuyên viên thiethtt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
6 Đoàn Thanh Tú Chuyên viên tudt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
7 Trương Thị Thanh Trà Chuyên viên trattt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
8 Vương Thị Bảo Nhi Chuyên viên nhivtb@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
XV Trung tâm Văn hóa -Thông tin - Thể thao   trungtamvhtttt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Nguyễn Hoàng Quang Giám đốc quangnh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Đặng Hiếu Hân Phó Giám đốc handh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
3 Ngô Hồng Sơn Phó Giám đốc sonnh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
4 Nguyễn Văn Thân Phó Giám đốc thannv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
5 Nguyễn Ngọc Hoàng Cán bộ hoangnn@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
6 Lê Thị Hồng Ngọc Chuyên viên ngoclth@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
7 Nguyễn Đình Phúc Chuyên viên phucnd@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
8 Mai Tấn Thọ Chuyên viên thomt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
9 Nguyễn Thị Thùy Duyên Chuyên viên duyenntt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
10 Nguyễn Tấn Hùng Cán bộ hungnt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
11 Nguyễn Xuân Vinh Chuyên viên vinhnx@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
12 Lê Thị Lệ Hiền Chuyên viên hienltl@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
13 Nguyễn Thanh Tuấn Cán bộ tuannt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
XVI Hội Chữ thập đỏ   hoichuthapdo@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Mai Xuân Hiền Chủ tịch hienmx@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Nguyễn Văn Hùng Phó Chủ tịch hungnv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
3      
XVII Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp   trungtamdvnn@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Cao Văn Trung Trưởng trạm trungcv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Võ Trùng Dương Phó Trưởng Trạm duongvt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Nguyễn Văn Độ Chuyên viên donv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
3 Trần Duy Thảo Cán bộ thaotd@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
4 Tô Thị Thanh Thư Chuyên viên thuttt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
XVIII Phòng Thống kê   thongke@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Nguyễn Đình Hoàng Chi cục trưởng hoangnd@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Phạm Hiếu Chỉnh Chuyên viên chinhph@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
3 Nguyễn Thanh Lượng Chuyên viên luongnt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
4 Hà Thị Thúy Linh Chuyên viên linhhtt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
XIX Ban quản lý khai thác cung cấp nước sạch   bqlnuocsach@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Võ Thanh Tùng Trưởng ban tungvt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Nguyễn Kim Phụng Phó ban phungnk@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

  Ý kiến bạn đọc

329/BC-UBND

V/v quy trình, thủ tục, hồ sơ xác định và phê duyệt đơn giá đất nông nghiệp áp dụng tính toán lập phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đi qua địa bàn huyện Tuy Phước

Thời gian đăng: 26/11/2022

lượt xem: 16 | lượt tải:30

330/BC-UBND

Công tác thanh tra năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 trên địa bàn huyện Tuy Phước

Thời gian đăng: 26/11/2022

lượt xem: 25 | lượt tải:32

331/BC-UBND

Kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn huyện năm 2022

Thời gian đăng: 26/11/2022

lượt xem: 22 | lượt tải:21

332/BC-UBND

Cung cấp thông tin về các nội dung sau 03 năm triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Thời gian đăng: 26/11/2022

lượt xem: 6 | lượt tải:3

333/BC-UBND

Tình hình tổ chức, hoạt động và quản lý nhà nước về hội năm 2022

Thời gian đăng: 26/11/2022

lượt xem: 18 | lượt tải:15
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập24
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm22
  • Hôm nay2,367
  • Tháng hiện tại143,461
  • Tổng lượt truy cập822,378
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây