Danh bạ, email

HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC UBND HUYỆN TUY PHƯỚC

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Email
I Văn phòng HĐND & UBND   vanphong@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Huỳnh Nam Chủ tịch UBND namh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Nguyễn Ngọc Xuân Phó Chủ tịch TT. UBND xuannn@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
3 Nguyễn Hùng Tân Phó Chủ tịch UBND tannh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
4 Cao Hoàng Mộng Tiên Phó Chủ tịch HĐND tienchm@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
5 Tô Minh Chánh Chánh Văn phòng chanhtm@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
6 Vương Hiệp Cường Phó Chánh Văn phòng cuongvh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
7 Võ Ngọc Cường Phó Chánh Văn phòng cuongvn@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
8 Lê Thị Thanh Sương Chuyên viên suongltt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
9 Nguyễn Đức Tài Chuyên viên taind@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
10 Võ Đăng Khoa Chuyên viên khoavd@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
11 Trần Trọng Thiện Chuyên viên thientt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
12 Dương Thị Mỹ Thuận Chuyên viên thuandtm@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
13 Nguyễn Kim Phát Chuyên viên phatnk@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
14 Nguyễn Trần Thị Nhã Khanh Chuyên viên khanhnttn@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
II Phòng Nội Vụ   noivu@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Đoàn Tấn Hiến Trưởng phòng hiendt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Nguyễn Xuân Cảnh P.Trưởng phòng canhnx@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
3 Nguyễn Thị Thu Hiền P.Trưởng phòng hiennt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
4 Nguyễn Thị Thái Chuyên viên thaint@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
5 Phạm Thị Cẩm Giang Chuyên viên giangptc@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
6 Trần Thị Vĩ Chuyên viên vitt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
7 Trần Thị Hiệp Thương Cán bộ thuongtth@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
8 Lê Anh Tân Chuyên viên tanla@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
III Phòng Lao Động - Thương Binh & Xã Hội   laodongthuongbinhxh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Nguyễn Văn Dũng Trưởng phòng dungnv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Nguyễn Văn Quí Phó Trưởng phòng quinv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
3 Nguyễn Hữu Lộc Chuyên viên locnh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
4   Chuyên viên  
5 Nguyễn Thị Thanh Trúc Chuyên viên trucntt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
IV Phòng Tài Chính - Kế Hoạch   taichinhkehoach@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Hà Kim Thi Trưởng phòng thihk@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2   Phó Trưởng phòng  
3 Huỳnh Xuân Cảnh Chuyên viên canhhx@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
4 Huỳnh Thị Mỹ Cán bộ myht@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
5 Lê Thị Hải Chuyên viên hailt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
6 Phạm Thị Hạnh Quỳnh Chuyên viên quynhpth@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
7 Đoàn Thị Lệ Thu Chuyên viên thudtl@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
V Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn   nongnghiepptnt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Phan Văn Khiêm Trưởng phòng khiempv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Phạm Quang Ân Phó Trưởng phòng anpq@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
3 Cao Văn Trung Phó Trưởng phòng trungcv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
4 Nguyễn Thị Bích Tuyền Chuyên viên tuyenntb@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
5 Trần Duy Tranh Chuyên viên tranhtd@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
6 Nguyễn Văn Tám Chuyên viên tamnv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
VI Phòng Kinh tế và Hạ tầng   kinhtehatang@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Trần Văn Nhựt Trưởng phòng  nhuttv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Nguyễn Trung Chính Phó Trưởng phòng chinhnt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Phạm Lê Tích Hòa Chuyên viên hoaplt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
3 Lê Văn Thịnh Chuyên viên thinhlv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
4 Nguyễn Thị Minh Thư Chuyên viên thuntm@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
5 Lê Hữu Hoàng Dự Chuyên viên dulhh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
VII Thanh Tra Nhà Nước   thanhtra@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Lê Văn Thịnh Chánh thanh tra vanthinhl@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Nguyễn Hoàng Hưng Phó Chánh thanh tra hungnh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
3 Nguyễn Văn Minh Chuyên viên minhnv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
4 Nguyễn Đức Hậu Chuyên viên haund@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
5 Lê Minh Tự Chuyên viên tulm@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
VIII Phòng Tài nguyên và Môi trường   tainguyenmoitruong@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Nguyễn Thị Bích Phượng Trưởng phòng phuongntb@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Chế Thanh Thi Phó Trưởng phòng thict@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
3 Nguyễn Ngọc Giáo Phó Trưởng phòng giaonn@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
4 Huỳnh Thanh Phương Chuyên viên phuonght@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
5 Võ Lê Hoài Mơ Chuyên viên movlh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
6 Đỗ Thị Thuý Hằng Chuyên viên hangdtt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
7 Lưu Tân Kỳ Chuyên viên kylt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
IX Phòng Giáo dục và Đào tạo   giaoducdaotao@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Hoàng Ngọc Tố Nương Trưởng phòng nuonghnt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Trần Thiện Tài Phó Trưởng phòng taitt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
3 Phạm Xuân Thuận Chuyên viên thuanpx@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
4 Trần Thị Kim Dung Kế toán dungttk@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
X Phòng Tư Pháp   tuphap@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Nguyễn Đức Dũng Trưởng phòng dungnd@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Võ Tuấn Khanh Phó Trưởng phòng khanhvt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
3 Lê Hữu Quốc Hiển Chuyên viên hienlhq@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
4 Lê Văn Tươi Chuyên viên tuoilv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
XI Phòng Y tế   yte@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Hồ Thị Thu Hường Trưởng phòng huonghtt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Hồ Trần Nhật Dương Chuyên viên duonghtn@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
XII Phòng Văn hóa và Thông tin   vanhoathongtin@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Huỳnh Thanh Trang Trưởng phòng tranght@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2      
3 Huỳnh Nam Việt Chuyên viên viethn@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
4 Phạm Thị Cẩm Hương Chuyên viên huongptc@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
XIII Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ   bqldadtxdptqd@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Huỳnh Minh Chấn Giám đốc chanhm@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Nguyễn Đình Hồng Thoại Phó Giám đốc thoaindh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
3  Nguyễn Văn Thái Phó Giám đốc thainv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
4 Lê Huỳnh Minh Chánh Phó Giám đốc chanhlhm@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
5 Nguyễn Anh Toàn Chuyên viên toanna@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
6  Diệp Văn Dũng Chuyên viên dungdv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
7 Nguyễn Thị Tú Mai Chuyên viên maintt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
8 Trương Thị Ngọc Giàu Chuyên viên giauttn@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
XIV Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất   vpdkquyensudungdat@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Lê Văn Quang Giám đốc quanglv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Trần Văn Bình Phó Giám đốc binhtv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
3 Từ Thị Mai Hương Chuyên viên huongttm@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
4 Nguyễn Thị Anh Đài Chuyên viên dainta@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
5 Huỳnh Thị Tân Thiết Chuyên viên thiethtt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
6 Đoàn Thanh Tú Chuyên viên tudt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
7 Trương Thị Thanh Trà Chuyên viên trattt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
8 Vương Thị Bảo Nhi Chuyên viên nhivtb@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
XV Trung tâm Văn hóa -Thông tin - Thể thao   trungtamvhtttt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Nguyễn Hoàng Quang Giám đốc quangnh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Đặng Hiếu Hân Phó Giám đốc handh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
3 Ngô Hồng Sơn Phó Giám đốc sonnh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
4 Nguyễn Văn Thân Phó Giám đốc thannv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
5 Nguyễn Ngọc Hoàng Cán bộ hoangnn@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
6 Lê Thị Hồng Ngọc Chuyên viên ngoclth@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
7 Nguyễn Đình Phúc Chuyên viên phucnd@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
8 Mai Tấn Thọ Chuyên viên thomt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
9 Nguyễn Thị Thùy Duyên Chuyên viên duyenntt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
10 Nguyễn Tấn Hùng Cán bộ hungnt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
11 Nguyễn Xuân Vinh Chuyên viên vinhnx@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
12 Lê Thị Lệ Hiền Chuyên viên hienltl@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
13 Nguyễn Thanh Tuấn Cán bộ tuannt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
XVI Hội Chữ thập đỏ   hoichuthapdo@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Mai Xuân Hiền Chủ tịch hienmx@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Nguyễn Văn Hùng Phó Chủ tịch hungnv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
3      
XVII Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp   trungtamdvnn@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Cao Văn Trung Trưởng trạm trungcv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Võ Trùng Dương Phó Trưởng Trạm duongvt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Nguyễn Văn Độ Chuyên viên donv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
3 Trần Duy Thảo Cán bộ thaotd@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
4 Tô Thị Thanh Thư Chuyên viên thuttt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
XVIII Phòng Thống kê   thongke@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Nguyễn Đình Hoàng Chi cục trưởng hoangnd@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Phạm Hiếu Chỉnh Chuyên viên chinhph@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
3 Nguyễn Thanh Lượng Chuyên viên luongnt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
4 Hà Thị Thúy Linh Chuyên viên linhhtt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
XIX Ban quản lý khai thác cung cấp nước sạch   bqlnuocsach@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Võ Thanh Tùng Trưởng ban tungvt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Nguyễn Kim Phụng Phó ban phungnk@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

  Ý kiến bạn đọc

1522/QĐ-UBND

Về việc ban hành Mục tiêu chất lượng năm 2023 thuộc Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND huyện Tuy Phước

Thời gian đăng: 17/03/2023

lượt xem: 30 | lượt tải:28

1523/QĐ-UBND

Về việc thành lập Tổ kiểm tra xác định năng suất lúa và cây trồng cạn năm 2023 trên địa bàn huyện Tuy Phước

Thời gian đăng: 17/03/2023

lượt xem: 42 | lượt tải:40

282/UBND-VX

V/v kiểm tra, rà soát, báo cáo công tác cấp phát gạo hỗ trợ cho người dân nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, giáp hạt năm 2022 trên địa bàn.

Thời gian đăng: 18/03/2023

lượt xem: 40 | lượt tải:30

283/UBND-KTHT

V/v tham gia ý kiến về sự phù hợp của quy hoạch xây dựng Công trình: Trường THPT Xuân Diệu, huyện Tuy Phước

Thời gian đăng: 18/03/2023

lượt xem: 40 | lượt tải:41

284/UBND-TNMT

Về việc phúc đáp Văn bản số 473/SKHĐT-TTXT ngày 08/03/2023 của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Định

Thời gian đăng: 18/03/2023

lượt xem: 40 | lượt tải:39
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập33
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm32
  • Hôm nay7,255
  • Tháng hiện tại189,164
  • Tổng lượt truy cập1,490,508
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây