Danh bạ, email

HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CỦA CÁN BỘ CÔNG CHỨC UBND HUYỆN TUY PHƯỚC

STT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ Email
I Văn phòng HĐND & UBND   vanphong@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Huỳnh Nam Chủ tịch UBND namh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Nguyễn Ngọc Xuân Phó Chủ tịch TT. UBND xuannn@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
3 Nguyễn Hùng Tân Phó Chủ tịch UBND tannh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
4 Cao Hoàng Mộng Tiên Phó Chủ tịch HĐND tienchm@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
5 Tô Minh Chánh Chánh Văn phòng chanhtm@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
6 Tạ Xuân Chiến Phó Chánh Văn phòng chientx@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
7 Võ Ngọc Cường Phó Chánh Văn phòng cuongvn@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
8 Lê Thị Thanh Sương Chuyên viên suongltt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
9 Nguyễn Đức Tài Chuyên viên taind@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
10 Võ Đăng Khoa Chuyên viên khoavd@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
11 Trần Trọng Thiện Chuyên viên thientt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
12 Dương Thị Mỹ Thuận Chuyên viên thuandtm@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
13 Nguyễn Kim Phát Chuyên viên phatnk@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
14 Nguyễn Trần Thị Nhã Khanh Chuyên viên khanhnttn@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
II Phòng Nội Vụ   noivu@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Đoàn Tấn Hiến Trưởng phòng hiendt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Nguyễn Xuân Cảnh P.Trưởng phòng canhnx@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
3 Nguyễn Thị Thu Hiền P.Trưởng phòng hiennt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
4 Nguyễn Thị Thái Chuyên viên thaint@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
5 Phạm Thị Cẩm Giang Chuyên viên giangptc@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
6 Trần Thị Vĩ Chuyên viên vitt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
7 Trần Thị Hiệp Thương Cán bộ thuongtth@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
8 Lê Anh Tân Chuyên viên tanla@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
III Phòng Lao Động - Thương Binh & Xã Hội   laodongthuongbinhxh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Nguyễn Văn Dũng Trưởng phòng dungnv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Nguyễn Văn Quí Phó Trưởng phòng quinv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
3 Đỗ Thị Thu Phó Trưởng phòng thudt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
4 Nguyễn Hữu Lộc Chuyên viên locnh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
5 Đỗ Thị Ánh Nguyệt Chuyên viên nguyetdta@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
6 Đỗ Thị Hương Chuyên viên huongdt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
IV Phòng Tài Chính - Kế Hoạch   taichinhkehoach@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Hà Kim Thi Trưởng phòng thihk@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Vương Hiệp Cường Phó Trưởng phòng cuongvh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
3 Huỳnh Xuân Cảnh Chuyên viên canhhx@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
4 Huỳnh Thị Mỹ Cán bộ myht@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
5 Lê Thị Hải Chuyên viên hailt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
6 Phạm Thị Hạnh Quỳnh Chuyên viên quynhpth@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
7 Đoàn Thị Lệ Thu Chuyên viên thudtl@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
V Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn   nongnghiepptnt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Phan Văn Khiêm Trưởng phòng khiempv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Phạm Quang Ân Phó Trưởng phòng anpq@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
3 Cao Văn Trung Phó Trưởng phòng trungcv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
4 Nguyễn Văn Tám Phó Trưởng phòng tamnv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
5 Nguyễn Thị Bích Tuyền Chuyên viên tuyenntb@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
6 Trần Duy Tranh Chuyên viên tranhtd@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
7 Phạm Hữu Phước Chuyên viên phuocph@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
VI Phòng Kinh tế và Hạ tầng   kinhtehatang@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Dương Minh Tân Trưởng phòng  tandm@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Nguyễn Trung Chính Phó Trưởng phòng chinhnt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
3 Nguyễn Thị Diễm Chuyên viên diemnt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
4 Lê Văn Thịnh Chuyên viên thinhlv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
5 Nguyễn Thị Minh Thư Chuyên viên thuntm@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
6 Lê Hữu Hoàng Dự Chuyên viên dulhh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
VII Thanh Tra Nhà Nước   thanhtra@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Lê Văn Thịnh Chánh thanh tra vanthinhl@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Nguyễn Hoàng Hưng Phó Chánh thanh tra hungnh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
3 Nguyễn Văn Minh Chuyên viên minhnv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
4 Nguyễn Đức Hậu Chuyên viên haund@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
5 Lê Minh Tự Chuyên viên tulm@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
VIII Phòng Tài nguyên và Môi trường   tainguyenmoitruong@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Nguyễn Thị Bích Phượng Trưởng phòng phuongntb@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Chế Thanh Thi Phó Trưởng phòng thict@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
3 Nguyễn Ngọc Giáo Phó Trưởng phòng giaonn@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
4 Huỳnh Thanh Phương Chuyên viên phuonght@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
5 Võ Lê Hoài Mơ Chuyên viên movlh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
6 Đỗ Thị Thuý Hằng Chuyên viên hangdtt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
7 Lưu Tân Kỳ Chuyên viên kylt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
IX Phòng Giáo dục và Đào tạo   giaoducdaotao@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Hoàng Ngọc Tố Nương Trưởng phòng nuonghnt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Trần Thiện Tài Phó Trưởng phòng taitt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
3 Phạm Xuân Thuận Chuyên viên thuanpx@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
4 Trần Thị Kim Dung Kế toán dungttk@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
X Phòng Tư Pháp   tuphap@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Nguyễn Đức Dũng Trưởng phòng dungnd@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Võ Tuấn Khanh Phó Trưởng phòng khanhvt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
3 Nguyễn Dương Anh Vũ Chuyên viên vunda@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
4 Lê Văn Tươi Chuyên viên tuoilv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
XI Phòng Y tế   yte@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Hồ Thị Thu Hường Trưởng phòng huonghtt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Hồ Trần Nhật Dương Chuyên viên duonghtn@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
XII Phòng Văn hóa và Thông tin   vanhoathongtin@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Huỳnh Thanh Trang Trưởng phòng tranght@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Nguyễn Thị Thanh Trúc Phó Trưởng phòng trucntt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
3 Huỳnh Nam Việt Chuyên viên viethn@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
4 Phạm Thị Cẩm Hương Chuyên viên huongptc@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
XIII Ban QLDA ĐTXD & PTQĐ   bqldadtxdptqd@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Huỳnh Minh Chấn Giám đốc chanhm@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Nguyễn Đình Hồng Thoại Phó Giám đốc thoaindh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
3  Nguyễn Văn Thái Phó Giám đốc thainv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
4 Lê Huỳnh Minh Chánh Phó Giám đốc chanhlhm@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
5 Nguyễn Anh Toàn Chuyên viên toanna@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
6  Diệp Văn Dũng Chuyên viên dungdv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
7 Nguyễn Thị Tú Mai Chuyên viên maintt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
8 Trương Thị Ngọc Giàu Chuyên viên giauttn@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
XIV Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất   vpdkquyensudungdat@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Lê Văn Quang Giám đốc quanglv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Trần Văn Bình Phó Giám đốc binhtv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
3 Từ Thị Mai Hương Chuyên viên huongttm@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
4 Nguyễn Thị Anh Đài Chuyên viên dainta@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
5 Huỳnh Thị Tân Thiết Chuyên viên thiethtt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
6 Đoàn Thanh Tú Chuyên viên tudt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
7 Trương Thị Thanh Trà Chuyên viên trattt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
8 Vương Thị Bảo Nhi Chuyên viên nhivtb@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
XV Trung tâm Văn hóa -Thông tin - Thể thao   trungtamvhtttt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Ngô Hồng Sơn Phó Giám đốc PT sonnh@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Nguyễn Văn Thân Phó Giám đốc thannv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
3 Nguyễn Ngọc Hoàng Cán bộ hoangnn@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
4 Lê Thị Hồng Ngọc Chuyên viên ngoclth@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
5 Nguyễn Đình Phúc Chuyên viên phucnd@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
6 Mai Tấn Thọ Chuyên viên thomt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
7 Nguyễn Thị Thùy Duyên Chuyên viên duyenntt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
8 Nguyễn Tấn Hùng Cán bộ hungnt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
9 Nguyễn Xuân Vinh Chuyên viên vinhnx@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
10 Lê Thị Lệ Hiền Chuyên viên hienltl@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
11 Nguyễn Thanh Tuấn Cán bộ tuannt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
XVI Hội Chữ thập đỏ   hoichuthapdo@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Mai Xuân Hiền Chủ tịch hienmx@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Nguyễn Văn Hùng Phó Chủ tịch hungnv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
3      
XVII Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp   trungtamdvnn@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Cao Văn Trung Trưởng trạm trungcv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Võ Trùng Dương Phó Trưởng Trạm duongvt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Nguyễn Văn Độ Chuyên viên donv@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
3 Trần Duy Thảo Cán bộ thaotd@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
4 Tô Thị Thanh Thư Chuyên viên thuttt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
XVIII Phòng Thống kê   thongke@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Nguyễn Đình Hoàng Chi cục trưởng hoangnd@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2   Chuyên viên  
3 Hà Thị Thúy Linh Chuyên viên linhhtt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
XIX Ban quản lý khai thác cung cấp nước sạch   bqlnuocsach@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
1 Võ Thanh Tùng Trưởng ban tungvt@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn
2 Nguyễn Kim Phụng Phó ban phungnk@tuyphuoc.binhdinh.gov.vn

  Ý kiến bạn đọc

320/BC-UBND

Về việc kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024

Thời gian đăng: 13/07/2024

lượt xem: 20 | lượt tải:20

132/KH-UBND

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 27/5/2024 của UBND huyện về việc tăng cường các biện pháp ngăn ngừa, xử lý ngộ độc thực phẩm trên địa bàn huyện Tuy Phước

Thời gian đăng: 13/07/2024

lượt xem: 12 | lượt tải:6

133/KH-UBND

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 11/5/2024 của Chính phủ và Kế hoạch số 108-KH/HU ngày 18/3/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy Phước về thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng

Thời gian đăng: 13/07/2024

lượt xem: 9 | lượt tải:5

134/KH-UBND

Thực hiện công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện giai đoạn 2024 - 2025

Thời gian đăng: 13/07/2024

lượt xem: 9 | lượt tải:7

318/BC-UBND

Kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2024 và nhiệm vụ, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024

Thời gian đăng: 13/07/2024

lượt xem: 16 | lượt tải:10
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập24
  • Hôm nay2,883
  • Tháng hiện tại167,499
  • Tổng lượt truy cập7,294,788
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây