Tuy Phước: Vai trò của thiết chế văn hóa, thể thao trong xây dựng nông thôn mới

Thứ ba - 15/08/2023 16:34 255 0
Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện Tuy Phước được đầu tư xây dựng đáp ứng nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cũng như tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ Nhân dân.
Sân vận động xã Phước Lộc
Sân vận động xã Phước Lộc
Qua quá trình triển khai thực hiện, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cấp huyện và các xã, thị trấn cơ bản được hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao cho người dân, góp phần nâng cao ý thức trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, phát huy tính dân chủ, tinh thần đoàn kết, rút ngắn khoảng cách văn hóa giữa các địa phương trong huyện. Hiện nay, cấp huyện có 01 Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao; 01 đội thông tin tuyên truyền lưu động, 01 thư viện, 01 nhà truyền thống, 01 nhà thi đấu đa năng và 01 sân vận động được đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách huyện; 100% các xã, thị trấn đều có Trung tâm Văn hoá – Thể thao xã, Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn được đầu tư các trang thiết bị bàn ghế, hệ thống âm thanh, ánh sáng tủ sách…các Khu thể thao được quy hoạch và đầu tư xây dựng. Ngoài ra, bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, nhiều địa phương, đơn vị, tổ chức, cá nhân đã đầu tư xây dựng các cơ sở vật chất kinh doanh các hoạt động thể dục thể thao: Sân bóng đá mini cỏ nhân tạo, hồ bơi, cầu lông, bida, thể dục thể hình, yoga…và thành lập các câu lạc bộ văn hóa, thể thao: Bài chòi, bóng đá, bida…Song song, với việc đầu tư về cơ sở vật chất, các hội thi, hội diễn văn hóa văn nghệ, thi đấu thể dục thể thao được duy trì tổ chức thu hút đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia. Cùng với đó, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã tạo được sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giảm thiểu các tệ nạn xã hội. Đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý và tổ chức thực hiện thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở được đào tạo cơ bản, đã phát huy tốt năng lực, nhiệt tình, tâm huyết với các hoạt động phong trào.

Với những kết quả đã đạt được, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở đã và đang khẳng định được vị trí, vai trò của mình trên con đường xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu của huyện nhà.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở vẫn còn gặp nhiều khó khăn, bất cập. Nguồn kinh phí có hạn, nguồn nhân lực còn hạn chế về số lượng và trình độ chuyên môn; các điểm vui chơi, giải trí dành cho trẻ em còn rất ít, hoạt động không hiệu quả. Mặc dù, được quan tâm đầu tư xây dựng, nhưng hiện tại trên địa bàn huyện vẫn còn một số thôn quy hoạch Khu thể thao chưa đảm bảo diện tích theo quy định, một số Nhà văn hóa không đạt tiêu chuẩn do xây dựng đã lâu hoặc xây dựng xa khu dân cư nên khi tổ chức sinh hoạt, hội họp…không thuận tiện cho người dân khi đến tham gia; nhiều Nhà văn hóa được xây dựng nhưng thiếu trang thiết bị hoặc trang thiết bị đã cũ, hỏng, không đảm bảo hoạt động; nhiều nơi công tác vệ sinh môi trường khu vực Nhà văn hóa chưa được quan tâm, thiếu hạng mục công trình phụ trợ như: nhà vệ sinh, cây xanh...; chưa có cơ chế chính sách thu hút các nguồn lực xã hội hoá văn hoá, thể thao;….
46
Nhà văn hóa xã Phước Hưng
 Huyện Tuy Phước phấn đấu đến năm 2025 đạt chuẩn Huyện Nông thôn mới nâng cao, một số địa phương hướng đến xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Do đó, công tác xây dựng và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao của các địa phương trên địa bàn huyện có ý nghĩa hết sức quan trọng để hướng đến mục tiêu trên. Muốn được như vậy, các địa phương trong huyện cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động Nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, nhất là đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao ở nông thôn”; Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; Phong trào “Xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh”, “Làng văn hóa, gia đình văn hóa”; Phong trào thi đua “Huyện Tuy Phước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025…Cần hoạch định ra một cơ chế chính sách sao cho phù hợp với từng địa phương để sớm hình thành được bộ khung quản lý và các bộ phận hoạt động nghiệp vụ chuyên môn, có đội ngũ hướng dẫn viên, huấn luyện viên nhiệt tình, am thạo về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tham gia…Hoàn thiện đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cấp cơ sở theo quy hoạch để tổ chức các hoạt động tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, tổ chức và tạo điều kiện để người dân địa phương tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Đầu tư xây dựng các sân luyện tập và thi đấu thể dục thể thao, đảm bảo các xã đều có sân vận động,...

Đẩy mạnh thực hiện các mô hình xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, thể thao nhằm phát triển phong trào ở cơ sở. Xây dựng cơ chế lồng ghép, phối hợp giữa phong trào xây dựng đời sống văn hóa với các chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chú trọng công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của địa phương. Tăng cường công tác quản lý nhà nước và thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, thể thao, đảm bảo phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho Nhân dân. Có chính sách đầu tư phù hợp để cấp cơ sở có đủ nguồn lực về kinh phí, quy hoạch quỹ đất, nguồn nhân lực quản lý trong xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao đạt quy chuẩn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao ở cơ sở có trình độ, năng lực, có tinh thần trách nhiệm cao để làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, các trang thiết bị được đầu tư của Nhà nước cho các hoạt động văn hóa, thể thao; tăng cường công tác tập huấn cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao nhất là cán bộ ở cấp cơ sở...Đặc biệt, có chính sách, cơ chế thuận lợi cho các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, cá nhân trong việc tham gia đóng góp xây dựng, quản lý và sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao.

Để xây dựng thành công nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu ngoài kết cấu hạ tầng về kinh tế - xã hội; an ninh trật tự được giữ vững; môi trường sinh thái được bảo vệ, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao...thì việc nâng cao và phát huy hiệu quả hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở có vai trò đặc biệt quan trọng. Nó chính  là "Nền tảng, động lực, nguồn lực nội sinh" bảo đảm xây dựng và phát triển nông thôn mới bền vững. Muốn vậy, thì đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ và toàn diện các giải pháp trên nhằm khơi dậy và phát huy tốt vai trò của các thiết chế văn hóa, thể thao trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu văn minh, hiện đại trên địa bàn Tuy Phước nói riêng và cả nước nói chung./.

Tác giả bài viết: Nam Việt - Phòng VH&TT huyện

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

352/BC-UBND

Kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền 9 tháng năm 2023

Thời gian đăng: 17/09/2023

lượt xem: 62 | lượt tải:50

351/BC-UBND

Công tác cải cách hành chính quý III năm 2023

Thời gian đăng: 17/09/2023

lượt xem: 49 | lượt tải:45

216/TB-UBND

Về chủ trương thu hồi đất để xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT 636 (đoạn qua xã Phước Hòa – Phước Hưng), huyện Tuy Phước (đợt 3)

Thời gian đăng: 17/09/2023

lượt xem: 37 | lượt tải:25

8026/QĐ-UBND

V/v phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nạo vét, gia cố chống sạt lở Bờ ngự thủy thôn An Sơn 2, xã Phước An

Thời gian đăng: 17/09/2023

lượt xem: 41 | lượt tải:30

8082/QĐ-UBND

Kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2023 trên địa bàn huyện Tuy Phước

Thời gian đăng: 17/09/2023

lượt xem: 32 | lượt tải:25
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập61
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm60
  • Hôm nay2,910
  • Tháng hiện tại250,786
  • Tổng lượt truy cập3,413,471
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây